Predmetni splošni pogodbeni pogoji za odkupe raznovrstnih naprav (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Elgem, trgovina in storitve, d. o. o., Industrijska ulica 7, 2230 Lenart v Slov. goricah (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o odkupu opreme (v nadaljevanju: odkup), sklenjenih med družbo in fizično osebo (v nadaljevanju: stranka). Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako ponudbo stranke, povezano s odkupom (ponudba, pogodba …). Z vstopom v poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa razmerja med njo in družbo uporabljajo splošni pogoji odkupa in drugi splošni pogoji družbe. Splošni pogoji odkupa so objavljeni na spletni strani zombi.si, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je s splošnimi pogoji seznanjena. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

 1. Za izvedbo odkupa rabljenega blaga mora družba skleniti pogodbo o odkupu rabljenega blaga ter jo natisniti v dveh izvodih. Pogodbi morata biti podpisani iz strani stranke in družbe, saj je v nasprotnem primeru neveljavna. Na pogodbah je obvezen tudi žig podjetja
 2. Stranka s podpisom pogodbe potrjuje, da se strinja z odkupno ceno, ki jo je določil družbenik ob pregledu in testiranju blaga. Prav tako potrjuje, da so vsi navedeni podatki resnični (ime in priimek, naslov prebivališča, transakcijski račun, e-mail, telefonska številka). Odkupna cena je navedena na obeh pogodbah in se jo določi pred podpisom pogodb.
 3. Stranka, ki družbi prodaja rabljeno blago se s podpisom pogodbe zavezuje, da je blago njena last in ni bilo odtujeno od tretje osebe ali drugega podjetja. Dokazila o lastništvu niso potrebna.
 4. Družba po sklenjeni pogodbi ni odgovorna za izvor blaga.
 5. V primeru, da gre za odtujeno blago lahko družba osebne podatke od stranke posreduje uradnim organom (policiji).
 6. Vračilo blaga po sklenjeni pogodbi ni možno razen če se družba prostovoljno odloči drugače in sporazumno prekliče sklenjeno pogodbo s fizično osebo.
 7. Dogovorjena odkupnina med družbo in stranko se v enkratnem znesku nakaže na strankin transakcijski račun, razen ob menjavi izdelkov.
 8. Družba se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo dogovorjen znesek nakazala najkasneje v 3 delovnih dneh (razen sobote in nedelje) v enkratnem znesku na transakcijski račun stranke, ki prodaja rabljeno blago. Za zamude pri nakazilih, zaradi zunanjih dejavnikov (težave z bančnim omrežjem, napačno navedeni podatki, ki jih je podala stranka, itd.) družba ne odgovarja.
 9. Družba lahko odkup rabljenega blaga, ki ga stranka prinese v odkup zavrne brez razloga ter dodatnega pojasnila.
 10. Družba lahko rabljeno blago ovrednoti tudi z drugačnim zneskom kot je naveden v aktualnih odkupnih cenam družbe, če na izdelkih odkrije pomanjkljivosti ali pa se je družbi v zadnjem času povečala zaloga ponujenih izdelkov.
 11. Osebni podatki, ki jih stranka posreduje ob kreiranju pogodbe so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 12. Navedeni osebni podatki v pogodbi se hranijo na sedežu družbe tri leta in so na vpogled le zaposlenim v družbi. Po pretečenem tretjem letu gre pogodba v uničenje.